Dokumentasjon

Dokumentasjon

Barnehagen er ei pedagogisk verksemd som skal PLANLEGGE, DOKUMENTERE og VURDERE arbeidet.
Dokumentasjon vert vist bla gjennom bilete ,veggplakatar, framsyning av det barna har laga PowerPoint og månadsbrev.
Dokumentasjon, observasjonsskjema, møtereferat, foreldremøteevalueringer, ulike arrangement i barnehagen skal VURDERAST og brukast i vidare arbeid i barnehagen.
Me brukar pedagogisk dokumentasjon som verktøy for å evaluere det pedagogiske arbeidet i barnehagen.
Me vil heile tida strekkja oss etter å verta enda betre.