Formålsparagraf

Utvida kristen formålsparagraf

NLM- BARNEHAGENE HAR SLIK KRISTEN FORMÅLSPARAGRAF:

“BARNEHAGENE SKAL I NÆR FORSTÅELSE OG SAMARBEID MED HEIMEN, HJELPE TIL MED Å GI BARNA KRISTEN OPPDRAGELSE I ET GODT OG TRYGT MILJØ. DE SKAL GI GODE UTVIKLINGS- OG AKTIVITETSMULIGHETER OG UTVIKLE DERES EVNE TIL Å SAMARBEIDE MED ANDRE, OG BÆRE ANSVAR OG HA OMSORG FOR MEDMENNESKER BÅDE I HEIMLANDET OG MELLOM ANDRE FOLKESLAG”

Kapittel I. Barnehagens formål og innhold

§ 1. Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Endret ved lov 19 des 2008 nr. 119 (ikr. 1 aug 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 828).

§ 1a. Særlig formål

Eiere av private barnehager kan i vedtektene bestemme at verdiene i loven § 1 ikke skal forankres i den kristne og humanistiske arv og tradisjon.

Private barnehager og barnehager eiet eller drevet av menigheter innen Den norske kirke kan i vedtektene fastsette særlige bestemmelser om tros- eller livssynsformål.

Tilføyd ved lov 18 juni 2010 nr. 26 (ikr. 1 aug 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 827).

Barna skal få kunnskap om den kristne tru, spesielt gjennom høgtidene, og gjennom forteljingar frå bibelen.
Me vil at barna skal få oppleve at dei er skapt i Guds bilete, at alle er like verdifulle og skal ha dei same mogelegheiter i livet!
Barnehagen skal vera med å danne grunnlaget for barna si tru, slik at dei seinare i livet kan ta eigne val.
Det er og viktig å ha fokus på barn i andre land som ikkje har dei same mogelegheiter som oss. Me vil at barna i barnehagen vår skal lære seg å ta ansvar for barn som veks opp under vanskelege vilkår. Dette gjer me heilt konkret gjennom BARNAS MISJONSPROSJEKT.

Me ynskjer å skape eit miljø som er prega av kristen nestekjærleik.